لباسیش – مدل لباس های شیک آموزش بافتن لباس زیر تابستانی

آموزش بافتن لباس زیر تابستانی

آموزش بافتن لباس زیر تابستانی

آموزش بافتن لباس زیر برای تابستان با ما همراه باشید

سایز:خیلی کوچک –کوچک – متوسط – بزرگ – خیلی بزرگ
وسایل لازم:
کاموای سفید
برای سوتین: تمام سایزها ۱۰۰ گرم
برای شورت : تمام سایزها ۵۰ گرم به جز سایز خیلی بزرگ که ۱۰۰ گرم ماموا لازم است.

قلاب سایز ۳ میلی متری یا هر سایز ی که این اندازه را بدست دهد : ۲۶ پایه دوبل در ۲۶ رج (یا ۲۴ پایه سه تایی در ۱۳ رج ) = ۱۰ در ۱۰ سانتی متر

اختصارات:
ز = زنجیره
پ = پایه ساده
پ.د = پایه دوبل
پ.ت = پایه تریپل یا سه تایی

آموزش بافتن لباس زیر:

رج پایه دوبل:
هر رج را با یک زنجیره آغاز کنید و سپس روی تمام گره ها یک پایه دوبل ببافید.توجه! وقتی در یک رج دانه کم یا زیاد میکنید باید در ابتدای آن رج ۲ زنجیره بزنید (به جای یک زنجیره ).

کم کردن در رج پایه دوبل :
در هر سمت یک رج به این ترتیب یک پایه دوبل کم کنید : ۱ پایه دوبل ببافید /* قلاب را به گره بعدی وارد کنید و نخ را بگیرید * / از * تا * تکرار کنید /یکبار نخ را دور قلاب بندازید و قلاب را از سه حلقه روی آن رد کنید /سپس روی هر گره یک پایه دوبل بزنید تا زمانی که ۳ گره به انتهای رج مانده باشد .کم کردن را در ۲ گره بعدی تکرار کنید ./روی گره آخر یک پایه دوبل بزنید .

رج پایه تریپل یا سه تایی :
هر رج را با ۳ زنجیره شروع کنید .سپس روی تمام کره ها یک پایه تریپل بزنید .

کم کردن در رج پایه سه تایی :
در هر سمت از رج پایه سه تایی به این ترتیب یک پایه سه تایی کم کنید : ۱ پایه سه تایی بزنید / * نخ را دور قلاب بندازید /قلاب را به گره بعد وارد کنید / نخ را بگیرید / یک دور نخ را دور قلاب بپیچید و نخ را از ۲ حلقه روی قلاب رد کنید .*/ از * تا * تکرار کنید / یک بار نخ را دور قلاب بندازید و نخ را از ۳ حلقه روی قلاب رد کنید ./سپس روی هر گره یک پایه سه تایی بزنید تا زمانی که به سه گره آخر رج برسید / کم کردن را روی دو گره بعدی تکرار کنید / رو یگره آخر یک پایه سه تایی بزنید .

اضافه کردن :
در هر سمت یک رج به این ترتیب یک گره اضافه کنید : روی گره اول دو گره ببافید / سپس روی بقیه کره ها هر کدام یک گره ببافید تا زمانی که یک گره انتهای رج بماند /روی گره آخر دو گره ببافید .

الگوی پروانه شماره ۱ : الگوی m1 را ببینید (تعداد گره ها قابل تقسیم به ۶ + ۱ )

رج ۱ : ۱ ز. / ۱ پ.د روی اولین گره /* ۲ گره جا بندازید / ۵ پ.ت روی گره بعدی / ۲ گره جا بندازید / ۱پ.د روی گره بعدی * / از * تا * برای تمام رج تکرار کنید .با ۱ پ.د روی آخرین گره تمام کنید/ کار را برگردانید .

رج ۲ : ۳ ز. / ۲ پ.ت روی اولین پ.د / * ۱ پ.د روی پ.ت وسطی از ۵ پ.ت رج قبل / ۵ پ.ت روی پ.د بعدی */ از * تا * برای تمام رج تکرار کنید/ با یک پ.د روی پ.ت وسطی از ۵ پ.ت رج قبلی تمام کنید / ۳ پ.ت روی آخرین پ.د بزنید / کار را برگردانید .

رج ۳ : ۱ ز. / ۱ پ.د روی اولین پ.ت / * ۵ پ.ت روی پ.د بعدی / ۱ پ.د روی پ.ت وسطی از ۵ پ.ت رج قبلی * / / از * تا * برای تمام رج تکرار کنید/با ۱ پ.د روی سومین ز. از ابتدای رج قبلی تمام کنید .

الگوی پروانه شماره ۲ : الگوی m2 را ببینید. ( تعداد گره ها قابل قسمت به ۴ + ۱ )

رج ۱ : ۱ ز. / ۱ پ.د رو ی اولین گره /* ۱ گره جا بندازید / ۵ پ.ت روی گره بعدی / ۱ گره جا بندازید/ ۱ پ.د روی گره بعدی */ از * تا * برای تمام رج تکرار کنید/ با ۱ پ.د روی گره آخر تمام کنید / کار را برگردانید.

رج ۲ تا ۳ : مانند رج دوم و سوم از الگوی پروانه شماره ۱ ببافید .

شورت :
از بالای قسمت جلو بافت را آغاز کنید و یک تکه تا قسمت پشت ببافید .۵۵- ۶۱ – ۶۷ – ۷۳ – ۷۹ + ۳ ز. بزنید (اعداد مختلف به ترتیب برای سایزهای مختلف هستند ) .

رج اول را به این ترتیب ببافید : ۱ پ.ت روی چهارمین ز . از سمت قلاب /سپس روی هر گره در تمام رج ۱ پ.ت بزنید = ۵۵ – ۶۱ – ۶۷ – ۷۳ – ۷۹ پ.ت ( تعداد گره ها قابل تقسیم به ۶ + ۱ ) /کار ار برگردانید – توضیحات بالا با عنوان رج پایه سه تایی خوانده شود .

به این ترتیب ادامه دهید : * در رج بعد در هر سمت یک پ.ت کم کنید _ توضیحات بالا با عنوان دانه کمکردن خوانده شود /۱ رج پایه سه تایی دیگر ببافید * ./۱ بار دیگر از * تا * تکرار کنید = ۵۱ – ۵۷ – ۶۳ – ۶۹ – ۷۵ پ.ت ( ۵ ردیف پایه سه تایی ) .

حالا با پ.د ادامه دهید – توضیحات بالا با عنوان رج پایه دوبل خوانده شود _ و همزمان ۱ پ.د در هر سمت از اولین رج پایه دوبل کم کنید _ توضیحات بالا با عنوان کم کردن در رج پایه دوبل خوانده شود . کم کردن را در باقی رجها هم ۱۰ – ۱۰ – ۹ – ۱۰ – ۱۲ بار تکرار کنید = ۳۱ – ۳۷ – ۴۵ – ۴۹ – ۵۱ – پ.د .

سپس در هر رج در هر سمت ۱ پ.د کم کنید و این کا ر را ۶ – ۸ -۱۲ – ۱۲ -۱۲ بار تکرا رکنید = ۱۹ – ۲۱ -۲۱ -۲۵ -۲۷ پ.د. با رج پایه دوبل بافت را ادامه دهید . وقتی بافت به اندازه ی ۱۹ – ۲۱ -۲۳ -۲۴ – ۲۶ سانتی متر رسید قسمت پشتی را شروع کنید و از این قسمت طول بافت را اندازه گیری کنید .

بافت را با اضافه کردن ۱ پ.د در هر سمت ادامه دهید _ توضیحات بالا با عنوان دانه اضافه کردن خوانده شود .اضافه کردن را به این ترتیب اپتکرار کنید : در هر رج در هر سمت۰ – ۰ -۴ -۴ – ۶ بار / یک رج در میان ۲۲ – ۲۶ – ۲۶ ۲۷ -۲۷ بار و در هر ۴ رج ۳ – ۱ – ۰ – ۰ – ۰ بار ۱ پ.د اضافه کنید = ۶۹ – ۷۵ – ۸۱ – ۸۷ – ۹۳ پ.د .

حالا تا آخر کار رج پایه سه تایی ببافید .بعد از هر رج پایه سه تایی به این ترتیب ببافید : * ۱ پ.ت در هر سمت در رج بعد اضافه کنید / یک رج پایه سه تایی دیگر ببافید * / از * تا * یک بار دیگر تکرا ر کنید = ۷۳ – ۷۹ – ۸۵ – ۹۱ – ۹۷ پ.ت ( تعداد گره ها قابل تقسیم به ۶ +۱ ). به بافت رج پایه سه تایی ادامه دهید تا زمان یکه قسمت پشت به اندازه ی ۲۴ – ۲۴ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۶ سانتی متر شود .کاموا را نبرید .

حاشیه پروانه و گره ها :
از الگوی پروانه شماره یک رجهای ۱ تا ۳ را ببافید – توضیحات بالا را بخوانید . سپس ۰ – ۰ – ۰ – ۱ – ۱ بار دیگر رج دوم را تکرار کنید .کاموا را نبرید . سپس به طول ۲۸ – ۲۹ – ۳۰ – ۳۲ – ۳۴ سانتی متر زنجیره ببافید . کار را برگردانید و رو ی هرزنجیره یک اسلیپ استیچ (روش بافت در پایین ) بزنید .کاموا را ببرید و محکم کنید . یک گره دیگر به همین صورت ببافید و به گوشه ی دیگر در حاشیه ی پروانه وصل کنید .

به همین صورت حاشیه و گره ها را در قسمت جلو هم ببافید .

سوتین:
با قلاب سایز ۳ میلی متری ۲۳ – ۲۵ – ۲۸ – ۳۱ – ۳۲ زنجیره ببافید .تاپ بیکینی به صورت عقب و جلو روی دو طرف ردیف زنجیره ها بافته میشود .

رج اول را به این صورت ببافید : روی دومین ز . از سمت قلاب ۱ پ.د ببافید /روی هر گره تمام رج ۱ پ.د بزنید تا وقتی یک گره مانده باشد / روی گره آخر ۳ پ.د بزنید ./سپس در سمت دیگر ردیف زنجیره ای روی هر گره یک پ.د بزنید = ۴۵ – ۴۹ – ۵۵ – ۶۱ – ۶۳ پ.د ..یک نشانگر روی پ.د وسطی بزنید (= ۲۲-۲۴-۲۷-۳۰-۳۱ پ.د هر طرف نشانگر ).کار را برگردانید .

رج بعدی : * تمام رج روی هر پ.د یک پ.د بزنید ولی روی گرهی که نشانگر گذاشته اید(=گره وسطی) ۳ پ.د بزنید.* از * تا * تکرار کنید تا زمانی که مجموعا ۶- ۷ -۹ -۱۱- ۱۴ رج بافته باشید = ۵۵ – ۶۱-۷۱-۸۱-۸۹ پ.د در رج (=۲۷ -۳۰- ۳۵- ۴۰-۴۴ پ.د هر طرف نشانگر).

سپس ۳ رج پایه سه تایی به این ترتیب ببافید : * ۱ پ.ت روی هر گره برای تمام رج ولی روی گره نشانگر ۳ پ.ت بزنید ./۲ بار دیگر از * تا *تکرار کنید ولی در آخرین رج پایه سه تایی روی گرهی که نشانگر دارد ۵ پ.ت بزنید (به جای ۳ پ.ت ) – و همزمان در آن ردیف ۲-۴-۲-۰-۰ گره با فواصل مساوی اضافه کنید = ۶۵-۷۳-۸۱-۹۷ گره (تعداد گره ها قابل تقسیم به ۴ +۱ )

سپس اولین رج از الگوی پروانه شماره ۲ را ببافید – توضیحات بالا خوانده شود – روی پ.د وسط نشانگر بگزارید (وسط و بالای یک کاپ بیکینی ) .سپس ۲ رج از M2 ببافید با این تفاوت که روی گره نشانگر ۵ پ.ت/۱ز./۵پ.ت ببافید (به جای ۵ پ.ت ) .

سپس سومین رج از الکوی پروانه را ببافید (= روی کار ) /۵ پ.ت روی زنجیره ی بالایی از رج قبل ببافید .کاموا را ببرید و محکم کنید .
یک کاپ دیگر به همین صورت ببافید .

حاشیه پروانه و گره های بغل :
به اندازه ی ۳۷-۳۸- ۳۹-۴۱-۴۳ سانتی متر زنجیره ببافید (= گره راست ) .۳۴-۳۶-۳۸-۴۴-۵۰ پ.د روی لبه پایینی کاپ ببافید (روی حلقه جلویی گره ها از روی کار ببافید ) .سپس ۲ سانت زنجیره بزنید و ۳۴-۳۶-۳۸-۴۴-۵۰ پ.د روی لبه پایینی کاپ بعدی ببافید (از روی کار ) .

سپس برای ۳۷-۳۸- ۳۹-۴۱-۴۳ سانتی متر زنجیره ببافید (= گره چپ ) .کار را برگردانید .در رج بعد یروی ه رگره یک پ.د بزنید و کار را برگردانید .

در رج بعد ی(= آخرین رج ) روی هر پ.د به اندازه ی ۱۷-۱۸-۱۹-۲۱-۲۳ سانت یک اسلیپ استیچ ببافید /سپس اولین رج از M2 را ببافید (با ۱ پ.د شروع کنید ) تا وقتی که ۱۷-۱۸-۱۹-۲۱-۲۳ سانت از ردیف زنجیره ها بماند ./روی هر پ.د تا آخر رج یک اسلیپ استیچ بزنید .کاموا را ببرید و محکم کنید .

گره های دور گردن :
برای ۴۸-۴۹-۵۰-۵۲ سانتی متر زنجیره ببافید .کار را برگردانید .روی هر زنجیره یک اسلیپ استیچ بزنید .

سپس با یک اسلیپ استیچ به پایه سه تایی وسط از ۵ پایه سه تایی وسط بالای کاپ وصل کنید .کار را برگردانید .یک اسلیپ استیچ روی همان گره بزنید و بعد یک اسلیپ استیچ روی هر زنجیره در سمت دیگر ردیف زنجیره ای بزنید .کاموا را بریده و محکم کنید .روی کاپ دیگر هم به همین ترتیب کار کنید .

artakavaعضویت در گروه
خرداد ۳۰م, ۱۳۹۲ | 17,483 |
شما در: لباسیش - مدل لباس های شیک > آموزش خیاطی > زنانه > آموزش بافتن لباس زیر تابستانی
برچسب ها: , , ,

توضیحاتی در باب نویسنده


بدون دیدگاه نوشته شده است! (نوشتن دیدگاه)

هنوز دیدگاهی داده نشده.

دیدگاه خود را به ما بگویید.